تغذیه

اختلال خوردن و بی اشتهایی
اختلال خوردن و بی اشتهایی با نام پزشکی  Anorexia nervosa، یک اختلال جدی در خوردن و یک اختلال روانپزشکی است
محرک های پرخوری عصبی
چه موقعیت ها، مکان ها یا احساساتی باعث می شود که شما به دنبال آرامش غذاها باشید؟ بیشتر پرخوری های